eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ У СВИЛАЈНЦУ

Законом о основама система образовања и васпитања из 2017. године предвиђено је да се предшколско васпитање и образовање остварује на основу Предшколског програма који донoси Предшколска установа. Предлог Предшколског програма припрема Васпитно-образовно веће.

Приоритети Установе:

 • побољшање средине и услова за рад и учење,
 • континуирани професионални развој запослених и примена активних метода рада уз уважавање индивидуалног приступа у реализацији васпитно-образовнг рада,
 • унапређивање тимског рада, развијање и неговање професионалне комуникације запослених,
 • унапрђивање сарадње са породицом,
 • унапређивање сарадње са основним школама,као и другим јавним институцијама, удружењима и организацијама.
 • планирање, реализација и праћење оргнизованог рада са децом.

Циљеви и принципи предшколског васпитања и образовања су подршка:

 • Целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста,пружањем услова и подстицаја да развија своје капацитете, проширује своја искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету;
 • Васпитној функцији породице;
 • Даљем васпитању и образовању и укључивању у друштвену заједницу,
 • Развијању потенцијала детета као предпоставке за даљи развој друштва и његов напредак;

Принципи предшколског васпитања и образовања су:

 • Доступност: једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања,без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања,тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама, у складу са законом;
 • Демократичност: уважавање потреба и права деце и породице, укључујући право на уважавање мишљења, активно учешће, одлучивање и преузимања одговорности;
 • Отвореност: грађење односа са породицом, другим деловима у систему образовања (школа) ,заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом;
 • Аутентичност: целовит приступ детету, усвајање развојних специфичности предшколског узраста, различитости и посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, ослањање на културне специфичности;
 • Развојност: развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање кроз вредновање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације.


alt


ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

Предшколска установа ,,Дечја радост“ је државна установа, која обезбеђује остваривање следећих функција предшколског васпитања и образовања:

 • Васпитно-образовну функцију
 • Превентивно-здравствену функцију
 • Социјалну функцију и
 • Исхрану деце.

Целовитост реализације ових функција се обезбеђује кроз следеће облике рада са децом:

 • целодневни боравак - јаслице - за децу од 6 месеци до 3 године,
 • целодневни боравак - вртић - за децу од 3 године до поласка у школу,
 • полудневни боравак у трајању од 4 сати - за децу пред полазак у школу.

ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА

 • Редовни програм
 1. Програм неге и васпитања деце узраста до три године,
 2. Програм предшколског васпиања и образовања деце од три до укључења у програм припреме за школу,
 3. Припремни предшколски програм,
 • Различити облици и програми васпитно-образовног рада, настали су због потреба и интересовања деце и родитеља, али и на основу промишљања васпитно-образовне праксе стручних сарадника, којима је увек на првом месту дете и добробит за његов развој. У ову групу програма спада: програм адаптације, креативне ликовне радионице, програм превенције и интервенције говорних тешкоћа, еколошки програм, здрав вртић, летњи програм, школица спорта, школица енглеског језика програм плесних активности, једнодневни излети и зимовање. О овоме више на ОВОЈ страни.
 • Други облици рада и услуга, имају за циљ остваривање културних и рекреативних активности и одмор деце. Овде спадају следећи облици рада: вашар у вртићу, представе за децу у реализацији чланова установе, дечија недеља, покладне игре за белу недељу, интерактивне изложбе, позоришне представе у позориштима и вртићу, концерти, посете библиотеци, биоскопу и спортским клубовима. Детаљније на ОВОЈ страни.
 • Програм инклузивног образовања, у Установи има за циљ да, укључи сву децу којој је потребана додатна образовна помоћ и да обезбеди једнако право на образовање.
 • Програм заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, има као општи циљ унапређивање квалитета живота деце у предшколској установи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање деце.
 • Сарадња са породицом. Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерског односа, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност,професионалном односу према информацијама добијеним од родитеља, поштовању приватности породице.
 • Сарадња са друштвеном средином. Установа остварује срадњу са јавним организацијама, месним заједницама, стручним, културним, хуманитарним, просветним, здравственим и другим установама и предузећима у Свилајнцу, струковним удружењима васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника. Сарадња се остварује и са другим предшколским установама, нарочито из поморавског округа.
 • Манифестације,
 • Програм социјалне заштите,
 • Праћење и вредновање оствареног предшколског програма,