Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Тим има за задатак да:

Чланове тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања именује директор установе. Мандат тима је 4 године.