Тим за самовредновање има најмање пет чланова и то представника стручних органа, Савета родитеља, локалне самоупаве и органа управљања установе. Тим за самовредновање у оквиру своје надлежности:

Чланове тима за самовредновање именује директор установе и учествује њговом раду. Мандат Тима за самовредновање траје годину дана и дужан је да о свом раду води одговарајућу евиденцију.